Allmänna villkor

Allmänna villkor - Köpevillkor


Dessa allmänna villkor (härefter benämnt "Villkoren"), reglerar din (härefter benämnt "Kunden" eller "du/din") användning av Caterbees (härefter benämnt "Caterbee" eller "vi/oss") tjänster (härefter benämnt "tjänsten") samt köp som görs i tjänstern. Genom att använda tjänsterna, bekräftelse av din beställning och registrering av dina uppgifter, så förbinder Du dig till dessa Villkor och bekräftar att Du har läst och godkänner Villkoren. Du ansvarar själv för att tillse att Du tagit del av den senast uppdaterade versionen av Villkoren. Tjänsterna tillhandahålls av:

Caterbee AB, org.nr 559144-7965, 

Postadress: Box 190, 101 23 STOCKHOLM, Sverige, hej@caterbee.com. Kontakta vår support om du har frågor om Villkoren. Vi rekommenderar att du läser Villkoren noga. Skriv gärna ut en kopia för framtida bruk.


1. Allmänt om tjänsterna


Caterbee tillhandahåller en handelsplats online där du som kund kan söka och beställa mat såsom catering, frukost, lunch, fika etc. från olika restauranger och cateringfirmor (härefter benämnt "CF" eller "de"). Caterbee förmedlar via plattformen beställningar till CF. Det är CF som utför och ansvarar för leveransen, i de fall de inte använder sig av vår 3PL-tjänst, och dess innehåll. CF ansvarar för att maten håller kvalitet i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer och riktlinjer samt dess säkerhet. Ansvaret gäller fram till leverans skett till kunden om 3PL-tjänsten inte används då det gäller ansvaret fram till överlämning till 3PL. Du som kund betalar för din beställning till Caterbee och Caterbee förmedlar betalningen till CF efter att leveransen är utförd och betalning mottagen.


2. Beställning


Beställning genom Caterbee sker alltid först som en förfrågan men du som kund är bunden till beställningen så fort CF har bekräftat beställningen. Möjlighet att avbryta ordern innan bekräftelse finns alltid genom att meddela Caterbee via hej@caterbee.com. När CF får din förfrågan kan de bekräfta, avbryta (neka) eller ändra ordern. När CF bekräftar ordern är du bunden till den men har alltid möjlighet att avbryta eller ändra ordern upp till 7 dagar innan planerad leverans. CF har ingen skyldighet att göra ändringar efter 7 dagar innan planerad leverans men Caterbee har som ambition att alltid ordna en lösning tillfredställande dig.

CF har rätt att tacka nej till beställningar och det krävs ingen förklaringa av anledning till detta men om CF bekräftar ordern är de bundna till detta avtal men har rätt att avbryta beställningen upp till och med 7 dagar innan planerad leverans.

När du placerar en order hos Caterbee gör vi automatisk en kreditkontroll på nya kunder. Förskottsbetalning eller delbetalning i förskott kan förekomma.


3. Kundens skyldigheter och åtaganden


När du gör en beställning genom Caterbee måste du godkänna de allmänna villkoren. Du intygar då att du är 18 år och att inga andra hinder föreligger för att godkänna dessa Villkor. Du godkänner också att du som individ har mandat och är godkänd att göra beställningar för företagets till vilket du beställer räkning. Ett godkännande innebär att Du accepterar att följa Villkoren vid användning av Tjänsterna. Du ansvarar själv för att uppgifterna som lämnas är korrekta och varken Caterbee eller CF ansvarar för utebliven leverans beroende på att felaktiga uppgifter lämnats. Caterbee har en strikt integritetspolicy som säkerställer att dina inloggningsuppgifter och personuppgifter inte sprids vidare. Allt i enlighet med GDPR. 


4. Betalning och priser


Alla priser på i tjänsten sätts utav respektive CF. CF kan komma att behöva justerar priser innan de bekräftar en beställning om kunden lämnat önskemål som motiverar detta (exempelvis laktos eller glutenfirtt). Det nya priset måste dock bekräftas av Kunden och beställningen gäller först när båda parter bekräftat. Betalning av beställningen sker alltid till Caterbee. Notera att vi gör kreditkontroll på alla köpare.5. Leveranser 


CF ansvarar alltid för leveransen och arrangerar denna i de flesta fall själva men kan komma att använda tredje part. I leveranskostnaden ingår alltid leverans till ytterdörr och det är Kundens skyldighet att säkerställa att leveransen kan komma fram. Det åligger Kunden att ta emot och kontrollera leveransen. När Kunden mottar leveransen över går också ansvaret.


6. Ångerrätt


Försäljningen av catering och annan mat omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida. Kunden kan enkelt avbryta en order fram till och med 7 dagar innan leverans. 


Vid BeeQuick-beställning kan man inte avboka ordern utan är bunden direkt vid beställning.


7.Kundtjänst


Caterbee tillhandahåller support via vår kundtjänst som Du når på e-­post hej@caterbee.com, 08-888 111 eller via vår live-­chat. För aktuell information om kundtjänstens öppettider hänvisas till www.caterbee.com.


8. Reklamation


Eventuella reklamationer görs till Caterbee via hej@caterbee.com eller i samband med att vi skickar ut uppföljningsmail. Reklamation ska ske inom 3 arbetsdagar från utförd leverans. Uppge ordernummer, CF, tidpunkt för leveransen och händelseförloppet så gör vi vårt bästa för att hjälpa er.


9. Personuppgifter/Datalagen

Caterbee har en tydlig integritetspolicy och värnar om din integritet. Caterbee följer lagar och regler i enlighet med GDPR. Caterbee AB, org.nr 559144-7965, Box 190, 10123 STOCKHOLM, Sverige, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till Caterbee AB Läs mer om vår integritetspolicy, hur vi hanterar personuppgifter och hur du kontaktar oss gällande dessa nedan i vår “Integritetspolicy för Caterbee”.


10. Villkorsändringar


Caterbee uppdaterar Villkoren vid tillfällen då nya tjänster funktioner skapas eller nya lagar träder i kraft. Det är Kundens skyldighet att läsa VIllkoren vid köptillfället och du accepterar Villkoren vid köp.


11. Övrigt


Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller, försåvitt annat inte följer av tvingande lag, följande avseende Caterbees ansvar gentemot dig som Kund:


Caterbee förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att det övertagande bolaget/personen skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Kunden tillfredsställande sätt. Du är skyldig att ersätta Caterbee för all direkt och indirekt skada som Du åsamkat Caterbee i anledning av brott mot Villkoren..


Utöver vad som anges i Villkoren lämnar Caterebee inga garantier beträffande innehåll, information, råvaror, ingredienser eller tjänster som tillhandahållits Caterbee från CF.Caterbee ansvarar inte för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av information från Caterbee.


13. Tvistelösning


Om tvist föreligger mellan Caterbee och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av allmän domstol i Sverige.


Stockholm den 02 Januari 2023

Caterbees integritetspolicy


Läs hur Caterbees använder e-mail längst ner.


1. Bakgrund


Caterbee AB(”Caterbee”) behandlar personuppgifter i sin dagliga verksamhet. Integritetspolicyn gäller generellt för personuppgiftsbehandlingen inom Caterbee och finns till för att förklara vilken sorts data Caterbee behandlar, varför och hur. Personuppgifter behandlas i Caterbees administrations- och bokningssystem. Personuppgifter behandlas också i Caterbees applikationer, plattformar i sociala medier och på hemsidan Caterbee.com (”Digitala kanaler”). Integritetspolicyn är tillämpbar på anställda, leverantörer och kunder.


2. Personuppgifter och personuppgiftsbehandling


Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Namn, telefonnummer, bilder och IP-adresser kan vara personuppgifter. Bokningar, beteenden och beställningar kan också vara personuppgifter om de tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en person. Åtgärder som vidtas med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, exempelvis lagring, insamling, ändring, radering och spridning.


2.1. Särskilda kategorier av personuppgifter


Caterbee behandlar ibland särskilda kategorier av personuppgifter. Bland annat uppgifter om hälsa, fackförening och religiös åskådning anses tillhöra särskilda kategorier och vara extra skyddsvärda. Att hantera en bokning där någon är allergisk kräver behandling av uppgifter om någons hälsa. Sådan behandling sker endast efter samtycke. Även facktillhörighet kan behandlas i anställningsförhållanden, om det är nödvändigt inom arbetsrätten.


3. Personuppgiftsansvarig


Personuppgiftsansvarig är den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och bestämmer varför och hur personuppgifter behandlas. I detta fall Caterbee. I vissa fall bestämmer en annan part vilka personuppgifter som behandlas och varför. Caterbee är då personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter å dennes vägnar. Det är också möjligt att Caterbee tillsammans med en tredje part är ansvarig för behandlingen.


4. Personuppgiftsbiträden


För att kunna leverera sina tjänster använder sig Caterbee av personuppgiftsbiträden. Det innebär att Caterbee är personuppgiftsansvarig och bestämmer vilka personuppgifter som behandlas och varför, men att vi outsourcar delar av behandlingen. Det rör sig nästan uteslutande om bokningar av catering och framför allt om vem som beställt vad. Detta för att cateringfirman (“CF”) skall kunna leverera till rätt person och adress. Caterbee bestämmer då över behandlingen och ansvarar för den, men tar hjälp av andra leverantörer för att kunna leverera sina tjänster. Caterbee ingår alltid avtal med CF där det avtalas att CF bara får använda datan för att kunna utföra den specifika beställningen.


5. Caterbees personuppgiftsbehandling


Caterbee har alltid en laglig grund för behandling av personuppgifter. Oftast är det nödvändigt för att fullgöra avtal eller men det kan även ske efter samtycke, om det krävs för att tillvarata rättsliga anspråk eller på grund av lagkrav. Caterbee kan också behandla personuppgifter om det finns ett berättigat intresse. Det berättigade intresset väger då tyngre än den registrerades intresse av att Caterbee inte behandlar dennes personuppgifter. Marknadsföring till kunder vi tidigare varit i kontakt med sker exempelvis efter en intresseavvägning. Som registrerade är det däremot alltid möjligt att på ett enkelt sätt motsätta sig sådan personuppgiftsbehandling.


Nedan följer en överblick av Caterbees personuppgiftsbehandling. Caterbee strävar efter att behandla så lite personuppgifter som möjligt. Alla kategorier av personuppgifter behandlas därför inte vid varje tillfälle. Exempelvis behandlas adresser och e-postadresser inte alltid vid bokningar och beställningar men det förekommer.


5.1. Kommunikation och administrering


Caterbee behandlar personuppgifter för administrering och kommunikation med kunder, anställda och leverantörer. Syftet är att hantera bokningar, beställningar, anställningar och administrera verksamheten.


Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, bokningar, matpreferenser, allergier.


5.2. Anställningsförhållanden


För att sköta administreringen och utbetalningen av löner och kontakt med anställda måste Caterbee behandla anställdas personuppgifter.


Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, eventuella anhöriga, kontonummer, arbetsgivarintyg, lönespecifikationer, frånvaro.


Kontrolluppgifter, inkomstuppgifter.


5.3. Marknadsföring


Caterbee använder personuppgifter för att marknadsföra sina tjänster i Digitala kanaler och genom utskick med erbjudanden och information.


Namn, e-postadresser, i vissa fall bilder.


5.4. Betalningar


För att hantera betalningar behandlar Caterbee personuppgifter.


Kortnummer, fakturanummer, namn, e-postadress, telefonnummer, belopp, försäljningsställe, tid för transaktionen, detaljer om beställningen.


5.5. Kund- och leverantörsundersökningar


För att förbättra sina tjänster skickar Caterbee ut förfrågningar om deltagande i kund- och leverantörsundersökningar.


Namn, e-postadress, svarsresultat.


5.6. Hantera anspråk


För hantera eventuella rättsliga anspråk såsom klagomål, reklamationer eller rättsprocesser, kan Caterbee behöva behandla personuppgifter.


Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, kontonummer, händelseförlopp, platsinformation.


5.7. Cookies m.m.


För att förbättra användarupplevelsen i de Digitala kanalerna kan Caterbee komma att samla in teknisk data.


IP-adresser, cookies, webbläsarinformation, enhets-ID:n.


6. Mottagare som Caterbee kan dela information med


6.1. CF


För kunna tillhandahålla sina tjänster delar Caterbee med sig av uppgifter till CF. CF får endast behandla personuppgifterna enligt Caterbees uttryckliga instruktioner och får inte behandla uppgifterna för egna ändamål. Samtliga är också bundna av lag att skydda personuppgifter.


6.2. Betalningsmottagare och leverantörer för betaltjänster


Vid betalningar kan personuppgifter delas betaltjänstleverantören, betalningsmottagaren samt båda parters banker.


6.3. Övriga mottagare


Caterbee kan i vissa fall också dela med sig av uppgifter till andra mottagare, främst myndigheter på grund av lagkrav eller i samband med rättsliga processer. Personuppgifter kan också komma att delas med potentiella köpare och säljare till hela eller delar av verksamheten.


7. Tekniska och organisatoriska åtgärder


Caterbee är mån om kunders och anställdas integritet och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Bland annat finns rutiner och behörighetsbegränsningar som hindrar obehörig åtkomst.


8. Var behandlar Caterbee personuppgifter?


Caterbees mål är att samtliga personuppgifter behandlas inom EU/EES-området. Vissa leverantörer kan dock komma att behandla personuppgifter utanför EU/EES-området. I såna fall säkerställer vi alltid att uppgifterna är skyddade och att det finns skyddsåtgärder på plats, genom avtal som kräver ställer samma krav som reglerna inom EU.


9. Hur länge sparas personuppgifter?


Caterbee behandlar personuppgifter så länge det finns ett förhållande med den registrerade och en tid därefter, så länge det finns en laglig grund. Om det inte längre finns en anledning att behandla personuppgifter raderas dem.


10. Rättigheter


Caterbee vill påminna om rättigheterna GDPR ger personer som får sina personuppgifter behandlade.


10.1. Tillgång till personuppgifter


Som registrerad har du rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.


10.2. Rättelse


Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.


10.3. Återkalla samtycke


Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.


10.4. Motsätta sig behandling för direktmarknadsföring


Registrerade har rätt att motsätta sig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta görs lättast genom att avregistrera sig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss.


10.5. Rätt att klaga till tillsynsmyndighet


Den registrerade har också rätt att vända sig direkt till tillsynsmyndigheten för att klaga. Tillsynsmyndigheten ska då utreda det som skett.


10.6. Motsätta sig behandling som stöder sig på Caterbees berättigade intresse


Som registrerad har du rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot behandlingen. Om du motsätter dig behandlingen och det finns tvingande berättigade skäl som väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen.


10.7. Radering


Registrerade har rätt att begära och under vissa omständigheter få sina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.


10.8. Begränsning av behandling


Registrerade har rätt att begära att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas.


10.9. Dataportabilitet


Registrerade har också rätt att få kopior på sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit Caterbee och den lagliga grunden antingen är samtycke eller att det finns ett avtal.


11.0 Tid för sparande av uppgifter


Caterbee sparar personuppgifter i upp till ett år. Innan ett år uppnås kontaktas om nödvändigt och möjligt personuppgiftsägaren och meddelas att uppgifterna tas bort. Om personuppgiftsägaren inte är anträffbar raderas uppgifterna ändå.


För att tillvarata dina rättigheter eller för frågor, hör av dig till Caterbee.


Personuppgiftsansvarig: Caterbee, 559144-7965

Postadress: Box 190, 101 23 STOCKHOLM

E-post: hej@caterbee.com

Telefon: 08-888 111


Mail policy


Caterbees mailpolicy

Denna policy reglerar hur Caterbee använder e-mail.


1. Vad vi ska göra?


Begränsa kommunikationen som sker via mail och inte korrespondera med onödiga personuppgifter. Var försiktig med att bifoga dokument som innehåller personuppgifter.


Undvik att maila om särskilt skyddsvärda personuppgifter, exempelvis hälsa och personnummer.


Använd inte mailen som ett lagringsutrymme. Spara uppgifterna på lämplig plats, såsom Drive, och radera sedan mailet.


2. Mål


Målet med policyn är att värna om den personliga integriteten genom att personuppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt andra dataskyddsregelverk. Detta innebär att mail endast används för att transportera information och inte som ett lager. Integritetskänsliga uppgifter skall i den mån det är möjligt inte skickas över mail.


3. Varför har vi en policy?


För att skydda registrerades integritet ställer GDPR krav på att personuppgifter inte behandlas i onödan och att de rensas när de inte längre är aktuella. GDPR ställer krav på att personuppgifter endast får behandlas i den mån det är nödvändigt och att inte mer data än nödvändigt behandlas. Den får inte heller inte sparas under en längre tid än vad som är nödvändigt. De registrerade har också rätt att motsätta sig behandlingen. Det innebär att vi på Caterebee kan behöva radera personuppgifter om den som uppgifterna tillhör begär det.


4. Personuppgifter


Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Namn, telefonnummer, bilder och IP-adresser kan vara personuppgifter. Bokningar, beteenden och beställningar kan också vara personuppgifter om de tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en levande fysisk person. Åtgärder som vidtas med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, exempelvis lagring, insamling, ändring, radering och spridning. All e-posthantering är personuppgiftsbehandling.


5. Om ni mottar mail med onödiga personuppgifter


Som regel skickar vi inte mail med onödiga personuppgifter. Om du mottar ett mail med onödiga uppgifter är det därför viktigt att radera det och om möjligt fortsätta diskussionen över telefon och påtala att vi inte använder mail på det sättet. Är det nödvändiga uppgifter för att kunna leverera våra tjänster, lagra det på Drive och radera mailet.


6. Registrerades rättigheter


Om någon motsätter sig att vi behandlar deras personuppgifter har de ofta en rätt att få dem borttagna. Ibland kan vi behöva ha kvar uppgifterna för exempelvis bokföring eller att vi behöver dem för att tillvarata våra rättigheter vid en eventuell tvist. Då har vi rätt att behålla uppgifterna. Annars är det viktigt att göra sig av med uppgifterna eller rätta dem för att se till att den registrerades rättigheter tillgodoses.


7. Hur länge sparar vi personuppgifter?


De personuppgifter vi sparar behåller vi i max ett år. När den tiden fortlöpt kontaktar vi personuppgiftsägaren och raderar dessa om annat inte önskas av personen i fråga.


För att tillvarata dina rättigheter eller för frågor, hör av dig till Caterbee.


Personuppgiftsansvarig: Caterbee, 559144-7965

Postadress: Box 190, 101 23 STOCKHOLM

E-post: hej@caterbee.com

Telefon: 08-888 111